ALGEMENE VOORWAARDEN, CYCLOCARB - THOR CARBON BIKE TUNING
Versie 1.2, 23-04-2024

Artikel 1, Identiteit van de ondernemer
Ondernemer: CycloCarb. Elke overeenkomst bij (online) aankopen wordt aangegaan met CycloCarb met vestigingsadres: Alferinklaan 13, 7437DD te BATHMEN
KvK-nummer: 78092612
BTW identificatienummer: NL861261677B01

ARTIKEL 2, Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en de kopende partij.

Voordat een overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de kopende partij beschikbaar gesteld. Deze voorwaarden zijn ook terug te vinden op de webiste (www.thorcarbon.eu). Indien dit redelijkerwijs niet MOGELIJK IS, ZAL DE ONDERNEMER aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat deze op verzoek van de kopende partij direct kosteloos worden toegezonden.

Artikel 3, aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de kopende partij mogelijk te maken.
3. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de kopende partij duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 3, de overeenkomst
1. De overeenkomst komt, tot stand op het moment van aanvaarding door de kopen partij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de kopende partij het aanbod aanvaardt, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. ZOLANG HET ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de kopende partij de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de kopende partij elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de kopende partij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering aan de kopende partij de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de kopende partij op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen, meesturen:
a. het bezoekadres van de ondernemer waar de kopende partij met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de kopende partij van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over de montagevoorwaarden en garantievoorwaarden en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, voor zover van toepassing de kosten van aflevering, de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
e. indien de kopende partij een herroepingsrecht heeft.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 4, herroepingsrecht (bij kopen op afstand)
1. De kopende partij kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de kopende partij vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de kopende partij, of een vooraf door de kopende partij aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de kopende partij in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de kopende partij, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de kopende partij hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de kopende partij, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de kopende partij, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 5, verplichtingen van de kopende partij tijdens de bedenktijd (bij kopen op afstand)
1. Tijdens de bedenktijd zal de kopende partij zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de kopende partij het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De kopende partij is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De kopende partij is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

ARTIKEL 6, uitoefening van het herroepingsrecht door de kopende partij en kosten daarvan (bij kopen op afstand)
1. Als de kopende partij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van een formulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de kopende partij het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De kopende partij heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De kopende partij zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de kopende partij.
5. De kopende partij draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de kopende partij deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de kopende partij de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Als de kopende partij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

ARTIKEL 7, verplichtingen van de ondernemer bij herroeping (bij kopen op afstand)
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de kopende partij op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de kopende partij, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de kopende partij hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de kopende partij aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De terugbetaling is kosteloos voor de kopende partij.
4. Als de kopende partij heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 8, ruilen en retourneren bij de overeenkomst (bij kopen niet op afstand)
Bij de aankoop van producten heeft de kopende partij de mogelijkheid gedurende 30 dagen producten te ruilen of te retourneren, deze termijn gaat in op de factuurdatum. Indien hij van de mogelijkheid gebruik wil maken producten te ruilen of retourneren, zal hij het product , voorzien van de originele (digitale) factuur of het aankoopbewijs tezamen met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking, aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Indien het een bundelaankoop betreft, dient deze in zijn geheel geretourneerd te worden. Indien de kopende partij een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na het retourneren, terugbetalen.

Artikel 9, uitsluitingen ruilen en retourneren (bij kopen niet op afstand)
Uitgesloten van de mogelijkheid tot ruilen of retourneren zijn producten:
1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de kopende partij;
2. die door de ondernemer rijklaar afgemonteerd en/of afgesteld geleverd zijn aan de kopende partij;
3. die op uitdrukkelijk verzoek van de kopende partij voor de kopende partij zijn besteld en waarvoor vooraf door de ondernemer volledige betaling is gevraagd aan de kopende partij;
4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
5. welke niet volgens de montagevoorschriften zijn gemonteerd.

Artikel 10, de prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven en invoerheffingen.
2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

ARTIKEL 11, nakoming overeenkomst en garantie
1. Op de onderdelen met het merk `THOR` verstrekken wij een garantieperiode van 24 of 36 maanden, afhankelijk van het desbetreffende onderdeel. De garantie wordt vermeld in het product overzicht.
2. De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
3. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de kopende partij op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
4. De garantie op geleverde producten vervalt direct wanneer het product niet volgende geldende montagevoorschriften worden gemonteerd. Deze montagevoorschriften worden meegeleverd bij de bestelling.
5. De garantie geldt voor materiaal en/of fabricagefouten van de geleverde onderdelen. Elke gevolgschade of andere schadeclaims (op wat voor manier of interpretatie dan ook) bij het gebruik van onze onderdelen nadrukkelijk wordt uitgesloten.
6. Vanaf 23 april 2024 ondersteunen wij geen serviceclaims of garantieclaims van het merk `ERASE Components`. Voor verdere ondersteuning en garantievoorwaarden verwijzen wij naar hun website: https://www.erasecomponents.com/

ARTIKEL 12, levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de kopende partij aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de kopende partij hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De kopende partij heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de kopende partij betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de kopende partij of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 13, betaling
1. Bij de verkoop van producten aan kopende partijen mag de kopende partij in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de kopende partij geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
2. De kopende partij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. Indien de kopende partij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de kopende partij een termijn van 7 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.000,=; 10% over de daaropvolgende € 2.000,= en 5% over de volgende € 4.000,= met een minimum van € 40,=.
5. Sinds 23 april 2024 bieden wij onze klanten de mogelijkheid voor het betalen middels iDEAL in3. Hiermee heeft de klant de keuze om in 3 delen te betalen. Voor deze optie is een privacyverklaring van toepassing. Deze is terug te vinden op de volgende webpagina": https://payin3.eu/nl/consumentprivacyverklaring/

ARTIKEL 14, klachtenprocedure
1. De ondernemer beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de kopende partij de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de kopende partij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 15, geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de kopende partij waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 16, aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de kopende partij zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de kopende partij op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2018 - 2024 THORCARBON.EU | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel